Parafia \ Sakramenty

 

 

 SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Terminy Chrztów:

- druga i czwarta niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 13:00

- dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed udzieleniem sakramentu

- w nadzwyczajnych sytuacjach termin ustala się z Proboszczem parafii
 

Dokumenty:

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej, okazując wymagane dokumenty:

- dowód osobisty rodziców

- odpis aktu urodzenia dziecka

- świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza katedrą)

- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)

- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

-  w przypadku gdy rodzice nie mieszkają na terenie parafii katedralnej, zgoda na chrzest wydana przez Proboszcza parafii zamieszkania

 

Rodzice chrzestni

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący chrześcijanie, którzy przyjęli sakrament Bierzmowania. Osoby spoza Parafii powinny legitymować się odpowiednim zaświadczeniem od swego księdza proboszcza. Przed uroczystością chrzcielną rodzice i chrzestni powinni skorzystać ze sakramentu pokuty, a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.

 

Chrzest dzieci ze związków niesakramentalnych

 

Jeśli istnieje przeszkoda kościelna uniemożliwiająca zawarcie sakramentu małżeństwa, prawo kościelne zezwala na udzielenie dziecku sakramentu chrztu świętego. Jeżeli taka przeszkoda nie zachodzi, osoby te powinny najpierw uregulować swoje sprawy osobiste zgodnie z nauką Kościoła, a dopiero potem prosić o chrzest dla swojego dziecka. Dzieci przyjmują chrzest w wierze swoich rodziców.

 

Chrzest z wody

 

W niebezpieczeństwie śmierci dziecka, jeżeli warunki nie pozwalają na uroczysty chrzest w kościele, należy ochrzcić je "z wody" w domu lub w szpitalu, a później - w czasie ustalonym z duszpasterzami - uzupełnić obrzęd w kościele. Sakrament chrztu można udzielić tylko raz.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

PAMIĘTAJ - jako kandydat do Sakramentu Bierzmowania ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO:

 

Szacunku wobec Boga i drugiego człowieka w słowach, gestach i zachowaniach zarówno w szkole jak i poza nią;

Systematycznego uczestnictwa w katechezie szkolnej i parafialnej

z uwzględnieniem postawy pełnej kultury i szacunku jako ucznia wobec nauczyciela oraz kolegów i koleżanek;

Zdobycia wymaganej wiedzy i otrzymywania pozytywnych ocen semestralnych;

Uzyskania pozytywnej opinii księdza lub katechety;

Godnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;

Uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach i próbach;

Codziennej, wytrwałej modlitwy o dary Ducha Świętego;

Uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych oraz spowiedziach okresowych;

W okresie przygotowania obejść zgodnie z regułami - Dziewięć Pierwszych Piątków Miesiąca;

Zdania egzaminu końcowego w Parafii zamieszkania.

Potrzebne dokumenty:

- metryka chrztu

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety

- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

 

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie. Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosić kapłana, aby go namaścił świętym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komunii Świętej. Zasadniczo na każdą prośbę rodziny odwiedzamy chorych, a już na pewno przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na bliskich osoby chorej – wierzącej – spoczywa obowiązek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana. W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie do chorego.

 

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

 

W domu chorego należy przygotować:

 

• stół nakryty białym obrusem

• krzyż

• świece

 

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

Wyjazdy do chorych w naszej parafii odbywają się w I piątki miesiąca. Osoby, które chcą, aby ich bliskich nawiedził kaplan proszone są o zgłoszenie chorych w kancelarii parafialnej.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

 

Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

 

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważne 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania ważne również 6 miesięcy)

2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.

3. Zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy)

4. Dowód osobisty

5. W przypadku gdy kandydaci do małżeństwa nie są związani z parafią katedralną (ani narzeczony ani narzeczona) zgłaszają się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego z w/w dokumentami. Następnie otrzymują Licencję, która upoważnia do pobłogosławienia małżeństwa w parafii katedralnej.

6. Istnieje również możliwość wydania w kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych zgody na przeprowadzenie badania kanonicznego poza parafią zamieszkania. Wówczas narzeczeni do dokumentów w punkcie 1,2,3,4 dołączają otrzymaną zgodę i następuje spisanie protokołu w parafii katedralnej.

7. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka.

8. Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa

9. W terminie późniejszym przedstawiają:

Zaświadczenie ze spotkań dla narzeczonych i poradnictwa rodzinnego

Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii

Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych

10. Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

·Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin w godzinach urzędowania kancelarii.

·Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

 

INFORMACJE CO DO PRZEBIEGU LITURGII 

1. Podczas Mszy św. połączonych z udzielaniem sakramentu małżeństwa dopuszczalne są jedynie pieśni liturgiczne (por. postanowienia 43. Synodu Diecezji Płockiej i II Synodu Plenarnego Kościoła w Polsce).

2. Zachęcamy narzeczonych i ich bliskich do czynnego włączania się w przebieg liturgii (czytanie Słowa Bożego i modlitwy wiernych, śpiew psalmu itp.). W załączeniu proponowane możłiwości czytań ślubnych i modlitwy wiernych.

 

DO POBRANIA CZYTANIA ŚLUBNE

DO POBRANIA MODLITWA WIERNYCH

 

 

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH ODBYWAJĄ SIĘ W:

 

Centrum Psychologiczno – Pastoralnym

METANOIA

09-400 PŁOCK, ul. Kobylińskiego 21A

tel./fax: /0-24/ 268-66-81, 268-04-48;

tel kom: 0 513-107-753

e-mail: metanoia@op.pl

 

POGRZEB KATOLICKI

 

"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna." (por. 2Mch 12,43-45)

 

Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i zewnętrznych uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Podajemy zatem kilka informacji związanych z załatwieniem formalności pogrzebowych w naszej parafii. Jak już wiadomo nasza parafia korzysta z cmentarza parafialnego i komunalnego. Wszyscy należący do naszej parafii /są zapisani w kartotece parafialnej/ maja prawo do pochówku na wymienionych cmentarzach. Po śmierci osoby bliskiej i po zleceniu załatwienia wszelkich formalności firmie pogrzebowej lub wyznaczonej osobie, następnie należy się udać do zarządcy cmentarza i ustalić wszelkie plany związane z pogrzebem, później zawiadomić Księdza w naszej parafii.

 

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

 

1. Akt Zgonu z USC.

2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.

3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

 

Przed Mszą Św. pogrzebową jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

 

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.) Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej.