Katedra \ Biskupi

 

  Biskup Szymon Stułkowski

BISKUP DIECEZJALNY

JEGO EKSCELENCJA

KSIĄDZ BISKUP SZYMON STUŁKOWSKI

Biskup Szymon Stułkowski urodził się 21 lutego 1961 r. w Rokietnicy w archidiecezji poznańskiej. Ochrzczony został 5 marca 1961 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy k. Poznania. W roku 1980 ukończył VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu. W latach 1980-1986 odbywał formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1986 r. w katedrze poznańskiej. Ks. Stułkowski był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Konarzewie (1986-1988) i w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu (1988-1993).

W latach 1994-2000 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Wiedeńskim, rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem ks. prof. Paula M. Zulehnera. W tym czasie był też wikariuszem w parafii pw. św. Antoniego w Wiedniu. W latach 2000-2001 był duszpasterzem akademickim w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu. W archidiecezji poznańskiej ks. Szymon Stułkowski pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin, pracował w redakcji ogólnopolskiego miesięcznika „Katecheta”, był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierował referatem duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego w Kurii Metropolitalnej. Był kanonikiem gremialnym Metropolitalnej Kapituły Katedralnej w Poznaniu. W latach 2006-2016 ks. Stułkowski był sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, gdzie współtworzył program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Był współorganizatorem Pierwszego Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich.

Bp Szymon Stułkowski przynależy do Stowarzyszenia Pastoralistów Europy Środkowowschodniej oraz Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów. Szczególnie bliska jest mu działalność na polu misjologicznym. Od roku 2006 był opiekunem Akademickiego Koła Misjologicznego im. Dr Wandy Błeńskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był też diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych. Dobrze zna język niemiecki. W latach 2016-2019 ks. dr Szymon Stułkowski był rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. 24 maja 2019 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Szymona Stułkowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Tabalta. Sakrę biskupią przyjął z rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 9 czerwca 2019 r. w katedrze poznańskiej. Hasłem posługi biskupiej są słowa „Vos autem dixi amicos” (Nazwałem was przyjaciółmi). W herbie biskupim znajduje się srebrna lilia (nawiązanie do Matki Bożej Częstochowskiej), złota muszla z której wypadają trzy krople srebrne (symbol sakramentu Chrztu św.), skrzyżowane klucze i miecz (symbole Apostołów Piotra i Pawła).

W latach 2019-2022 bp Szymon Stułkowski był w Archidiecezji Poznańskiej Wikariuszem Generalnym, należał do Rady Kapłańskiej, Rady Formacji Kapłańskiej, był Przewodniczącym Wydziału Duszpasterstw: Ogólnego i Specjalistycznego Kurii Metropolitalnej i przewodniczył Referatowi Katechetycznemu. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Misji oraz Rady ds. Apostolstwa Świeckich. Dnia 22 października 2022 r. Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Szymona Stułkowskiego biskupem płockim.

 

 

  

 

 BISKUP POMOCNICZY
JEGO EKSCELENCJA
KSIĄDZ BISKUP MIROSŁAW MILEWSKI


Ks. Biskup Mirosław Milewski urodził się 26 lutego 1971 w Ciechanowie. Po zdaniu matury, w 1991 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Został wyświęcony na kapłana 14 czerwca 1997 roku do tej samej diecezji. Jeden rok był wikariuszem w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. W latach 1998-2004 studiował socjologię i społeczne nauki Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał doktorat w 2004 roku. Od 2004 do 2007 był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. W latach 2006-2007 był adiunktem społecznych nauk Kościoła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku od 2005 jest profesorem nauk społecznych Kościoła, a od 2008 roku profesorem Teologii Pastoralnej. Od 2008 roku jest wikariuszem generalnym i kanclerzem Kurii. Obecnie jest również członkiem kolegium konsultorów, Rady Kapłanów i Rady Duszpasterskiej. W 2012 roku znalazł się w gronie Kapelanów Jego Świątobliwości.

23 stycznia 2016 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go Biskupem Pomocniczym Diecezji Płockiej. Święcenia biskupie biskup Mirosław przyjął 27 lutego 2016 r. z rąk biskupa Piotra Libery. Od 30 listopada 2017 r. prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej. Święto patronalne: 26 lutego. Sekretarzem biskupa Mirosława Milewskiego jest ks. Bartosz Szostak.

 

BISKUP SENIOR
JEGO EKSCELENCJA
KSIĄDZ BISKUP
ROMAN ADAM MARCINKOWSKI


Urodził się 28 lutego 1942 r. w Szczutowie w rodzinie inteligenckiej. W 1965 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, przyjmując 13 czerwca tegoż roku święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Dudźca. Pracował jako wikariusz w Imielnicy (1965-69), Ciechanowie (1969-70), Pałukach (1970-71), Bodzanowie (1971-73) i w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku (1973-74). W 1974 r. zrobił specjalizację katechetyczną na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, a w 1976 r. magisterium. W latach 1974-80 r. pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora religii, zaś w latach 1974-85 pracował też jako diecezjalny duszpasterz rodzin. Od roku 1980 do 1991 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku. Od roku 1990 był prepozytem Kapituły Katedralnej Płockiej.
28 lutego 1985 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji płockiej i biskupem tytularnym Bulla Regia. Sakrę biskupią przyjął 13 kwietnia 1985 r. w bazylice katedralnej w Płocku z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. W latach 1990-2017 prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej. 13 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa pomocniczego w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.
Święto Patrona: 28 lutego.

 

 BISKUP SENIOR
JEGO EKSCELENCJA
KSIĄDZ BISKUP PIOTR LIBERA

Bp Piotr Libera urodził się 20 marca 1951 r. w Katowicach - Szopienicach. Od 1969 r. był alumnem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1970-1972 odbywał służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. 15 kwietnia 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa katowickiego Herberta Bednorza.

Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach 1980-1986 odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, które uwieńczył doktoratem z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju przez 3 lata prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.
23 listopada 1996 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II.

Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. został wybrany na stanowisku sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Funkcję tę sprawował przez dziewięć lat.
W 2006 r. był głównym odpowiedzialnym ze strony kościelnej za przygotowanie pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski.
Dnia 2 maja 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go Biskupem Płockim. Uroczysty ingres bp. Libery do katedry płockiej odbył się 31 maja 2007 r. Świeto Patrona: 29 czerwca.Foto relacja