Katedra \ Kapituła

KAPITUŁA KATEDRALNA

Erygowana przez legatów papieża Grzegorza VII w 1075 roku. Diecezja Płocka, będąca jedną z nastarszych w Polsce, może poszczycić się nieprzerwanym od ponad 900 lat istnieniem Kapituły Katedralnej, utworzonej już na przełomie XI i XII wieku. Instytucja ta, stanowiąca przez całe stulecia senat biskupów płockich, odgrywa­ła w życiu diecezji niepoślednią role. Wspierając aktywnie jej rządców w podejmowaniu istotnych decyzji i aktów prawnych, współuczestni­czyła w wykonywaniu władzy rządzenia. Z uwagi na przysługujące jej od XIII wieku prawo wyboru biskupów, była znaczącym czynnikiem wpływającym pośrednio na kształt życia diecezjalnego. Sprawując zaś różnorodne formy kultu Bożego w katedrze płockiej, stawała się jednocześnie liczącym się ośrodkiem oddawania należnej czci Bogu. Poprzez przygotowywanie synodów diecezjalnych oraz uczestnicze­nie w nich zaznaczała swój wpływ na profil ustawodawstwa diecezjal­nego. Niemała rola przypadła Kapitule także w dziedzinie szerzenia kultury umysłowej w Płocku i na Mazowszu, między innymi poprzez prowadzenie szkoły katedralnej oraz dysponowanie cennym księgo­zbiorem.

W dziejach Kapituły Katedralnej Płockiej nigdy nie brakowało duchownych, którzy dzięki walorom umysłu i serca rozsławiali dobre imię tego kolegium prałatów i kanoników. Wystarczy wspomnieć ta­kich mężów, jak: Paweł Włodkowic, Mikołaj z Mirzyńca, Dersław z Kamic, Paweł Głogowski, Jan Łaski, Mikołaj Dzierzgowski, Hiero­nim Rozdrażewski, Wojciech Baranowski, Andrzej Chryzostom Za­łuski, Krzysztof Hilary Szembek, czy Wincenty Orzeszkowski.

Gdy chodzi o czasy najnowsze, nie sposób nie wspomnieć tutaj dwóch szczególnie zasłużonych członków Kapituły Płockiej: błogo­sławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz błogosławionego biskupa Leona Wetmańskiego, którzy ponieśli mę­czeńską śmierć w obozie niemieckim w Działdowie w 1941 roku, wraz z pięcioma innymi członkami gremium kapitulnego: ks. Piotrem Dmochowskim, prałatem-archidiakonem, ks. Adolfem Modzelew­skim, prałatem-dziekanem, ks. Franciszkiem Klimkiewiczem, prała­tem-scholastykiem oraz kanonikami: ks. Józefem Michalakiem i ks. Tadeuszem Dublewskim. Złożona przez nich Bogu i Ojczyźnie dani­na własnej krwi stanowi niewątpliwie najcenniejszy wkład do bogate­go skarbca duchowego Kapituły.

Dzisiaj, po Soborze Watykańskim II, Kapituła Płocka, po­dobnie jak inne kapituły katedralne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa kanonicznego, sprawuje w zasadzie bardziej uro­czyste czynności liturgiczne w kościele katedralnym.

 

Obecny skład kapituły katedralnej płockiej:

·         Prałaci:

biskup dr Mirosław Milewski, prałat prepozyt od 2017, w kapitule od 2017
ks. infułat mgr Marek Smogorzewski, prałat archidiakon od 2014, w kapitule od 1996
ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, prałat dziekan od 2014, w kapitule od 2000
ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, prałat scholastyk od 2015, w kapitule od 2003

·         Kanonicy gremialni:

ks. kan. dr Tomasz Kadziński, od 2005
ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, od 2005
ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński, od 2005; kustosz od 2015
ks. kan. dr Janusz Filarski, od 2006
ks. kan. dr Marek Zawadzki, od 2011
ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, od 2012, penitencjarz od 2013
ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, od 2014; sekretarz od 2015
ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski, od 2016

·         Kanonicy seniorzy:

biskup Roman Adam Marcinkowski, od 2017, w kapitule od 1986, w tym 1990-2017 jako prałat prepozyt
ks. infułat Aleksander Pasternakiewicz, od 2005, w kapitule od 1994
ks. prał. mgr Józef Śliwka, od 2005, w kapitule od 1970
ks. infułat Ireneusz Kaczorek, od 2012, w kapitule od 1984
ks. infułat prof. dr hab. Wojciech Góralski, od 2014, w kapitule od 1984

·         Kanonicy honorowi:

ks. kan. dr Franciszek Kacprzycki, od 1976
ks. kan. dr Zdzisław Konarzewski, od 1978
ks. Infułat dr Kazimierz Piwowarski, od 1987
ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, od 1987
ks. kan. mgr Bronisław Gwiazda, od 1987
ks. kan. Stanisław Milewski (USA), od 1991
ks. kan. Władysław Ziemba (USA), od 1991
ks. kan. Wiesław Morawski, od 1994
ks. kan. dr Romuald Jaworski, od 1994
ks. kan. dr Andrzej Rojewski, od 1996
ks. kan. dr Stanisław Kulesza, od 1996
ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, od 1996
ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, od 1996
ks. kan. Antoni Kołodziejski, od 1996
ks. prał. dr Sławomir Nasiorowski, od 1996
ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, od 1996
ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski, od 1996
ks. prał. dr Jerzy Zając, od 1996
ks. prał. Janusz Mackiewicz, od 1996
ks. prał. prof. dr hab. Janusz Mariański, od 1998
ks. kan. dr Andrzej Józef Leleń, od 1998
ks. prał. Andrzej Tadeusz Kondracki, od 1999
ks. kan. mgr Ryszard Dybiński, od 1999
ks. kan. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski, od 2001
ks. kan. dr Bogdan Kazimierz Czupryn, od 2001
ks. kan. dr Dariusz Kisiel, od 2001
ks. kan. dr Wojciech Bytner, od 2003
ks. kan. dr Janusz Kochański, od 2003
ks. prał. dr Mirosław Kosek, od 2005
ks. kan. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski, od 2005
ks. kan. dr Andrzej Krasiński, od 2006
ks. prał. Ugo Salvatori, od 2006 (diecezja - Rawenna-Cervia)
ks. kan. dr Dariusz Majewski, od 2011
ks. kan. Włodzimierz Kiliś, od 2011
ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski, od 2011                                                      
ks. kan. mgr Roman Bagiński, od 2011
ks. kan. mgr Jan Kozłowski, od 2012
ks. kan. mgr Andrzej Milewski, od 2012
ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, od 2013
ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski, od 2016
ks. kan. mgr Marian Ofiara, od 2018 (diecezja toruńska)Foto relacja